متوسطه دوره اول

متوسطه دوره دوم

برگزاری اردوهای فرهنگی ،آموزشی ،تفریحی